Wspólnota Dzieła Intronizacji NSPJ

Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów


„ Tak, jestem Królem? Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.

Każdy, kto jest z prawdy słucha Mego głosu”
(J 18,37)

Jezu, jesteś Królem!


Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Parafii Św. Jadwigi w Dębicy została powołana 5 kwietnia 2001 roku z inicjatywy osób świeckich na czele z animatorką krajową Panią Ewą Nosiadek, za zgodą i błogosławieństwem Proboszcza Parafii Św. Jadwigi, Księdza Prałata Stanisława Fiołka (duchowy opiekun wspólnoty). Animatorem wspólnoty została powołana Emilia Bazuła.

Dzieło Intronizacji jest realizacją przesłania, jakie Pan Jezus skierował do Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, wielkiej polskiej mistyczki, apostołki kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego intronizacji oraz oraz O.Mateo Crawley Boevey SSCC. Pierwsza Krakowska Wspólnota powstała w czerwcu 1995 r za ustna zgodą Biskupa Krakowskiego Kardynała Franciszka Macharskiego, który to powstające dzieło pobłogosławił. Założycielką i Animatorką została P. Ewa Nosiadek.

Podczas rekolekcji intronizacyjnych głoszonych przez Ojca Henryka Klimaja – Redemptorystę, trwających od 30.marca do 05 kwietnia 2001 roku, których zwieńczeniem były trzy Msze Święte intronizacyjne w dniu 05.04.2001r. z nauką intronizacyjną. Podczas tych Mszy Św. Akty intronizacyji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obrania Go Panem i Królem swojego życia złożyli przedstawiciele 24 grup, wspólnot, stowarzyszeń, przedstawiali grup zawodowych, oraz samorządowych Miasta Dębica, oraz licznie zebrani parafianie. Natomiast swoje deklaracje poświęcenia się Bożemu Sercu podpisało 199 osób. Od tej daty Wspólnota rozpoczęła działalność modlitewno – formacyjną przy parafii Św. Jadwigi
w Dębicy.

Formacją członków Wspólnoty jest codzienna modlitwa, częsta spowiedź i Komunia święta, adoracje oraz rekolekcje ogólnopolskie lub diecezjalne, sympozja, dni skupienia oraz comiesięczne spotkania modlitewno- formacyjne. Wspólnota posiada proporzec – znak jedności z Ogólnopolską Wspólnotą Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W piątą rocznicę powstania wspólnoty w 2006 r. dokonano ponowienia aktów intronizacji podczas Mszy Św., którą poprzedziła 6 – godzinna adoracja dziękczynno- wynagradzająca za grzechy własne, rodzin i parafii z udziałem wszystkich wspólnot i grup biorących udział w intronizacji.

Rok 2016 – Rok Miłosierdzia i 1050 rocznica Chrztu Polski uczciliśmy modlitwą oraz nowennami w intencjach naszych biskupów, kapłanów i rządzących, oraz o przemianę naszych serc.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana otoczyliśmy modlitwami na cotygodniowych adoracjach, prosząc o wypełnienie Woli Bożej. Z parafii do Łagiewnik 16 listopada 2016 roku udała się grupa około 250 osób, którzy osobiście zaprosili Pana Jezusa do swojego serca, życia, rodziny, czy zakładu pracy i będąc w stanie łaski uświęcającej uczestniczyli w Jubileuszowym Akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Bardzo doniosłym wydarzeniem w życiu naszej Parafii i Wspólnoty, było ponowienie Aktów intronizacyjnych, które dokonało się podczas uroczystej Mszy Świętej w intencji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, oraz z miłości do Bożego Serca w dniu 15 kwietnia 2018 r. o godz. 10,30 koncelebrowanej przez proboszcza Parafii Ks. Ryszarda Piaseckiego w asyście kilku księży. W obecności licznie zgromadzonych parafian, oraz gości z sąsiednich parafii Akty intronizacyjne wypowiedzieli i złożyli przedstawiciele grup, wspólnot, zgromadzeń, stowarzyszeń;

Kapłani – Proboszcz Parafii Ks. Ryszard Piasecki

Siostry Zakonne -Służebniczki Dębickie – S.M.Halina Rosiak wikarna generalna

Władze Miasta ,wraz z radnymi – Burmistrz Miasta Dębica – Mariusz Szewczyk

Nauczyciele – Dyr. I Gimnazjum – Zbigniew Drzymała

Młodzież – Lektor Michał Stalec

Rodziny – Lucyna Łoch

Stowarzyszenia i Ruchy katolickie – Teresa Wild

Wspólnota Dzieła Intronizacji NSPJ – Emilia Bazuła

Wspólnota w chwili obecnej liczy 16 członków, do Wspólnoty mogą należeć osoby
z innych wspólnot, jeśli tylko pragną modlić się i wynagradzać Najświętszemu Sercu za grzechy osobiste i świata.

Spotkania modlitewno – formacyjne odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca
o godz 16,30 w Kaplicy Domu Parafialnego z udziałem Ks. opiekuna i są otwarte dla każdego zainteresowanego Dziełem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Parafialnym opiekunem Wspólnoty jest Ks. Witold Warzecha, a animatorem wspólnoty Emilia Bazuła, która jest równocześnie animatorem diecezjalnym.

W każdy czwartek tygodnia o godz. 8,00 członkowie Wspólnoty uczestniczą we Mszy Św. Po jej zakończeniu godz. 8,30 prowadzą godzinną adorację przed Najświętszym Sakramentem w intencji wynagradzającej za grzechy osobiste, rodzin, parafii i całej Ojczyzny z prośbą o rozwój Dzieła intronizacji oraz o intronizację narodową, aby Jezus zakrólował w sercach wszystkich ludzi oraz o beatyfikację Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

Wspólnota bierze udział w corocznym ogólnopolskim czuwaniu nocnym na Jasnej Górze oraz w czuwaniu na Świętym Krzyżu, w sympozjach, rekolekcjach organizowanych przez Animatorów regionalnych. Członkowie wspólnoty biorą udział w różnych uroczystościach organizowanych w parafii, prowadzą adoracje w różnych okresach liturgicznych jak; nabożeństwo czterdziestogodzinne, czuwanie wielkoczwartkowe, droga krzyżowa, różaniec. Członkowie Wspólnoty włączają się we wszystkie dzieła modlitewno – formacyjne parafii ,biorą udział w nabożeństwach patriotyczno – niepodległościowych jak 3 maja, czy 11 listopada, a także religijnych 5 kwietnia rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, oraz w różnych formach duszpasterstwa przy parafii Św Jadwigi, Chętnie uczestniczą w nabożeństwach majowych, czerwcowych oraz różańcowych w październiku.

W czasie wielkiego Odpustu w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie trwającego od dn 01 lipca do dnia 09 lipca (piątek) Wspólnota organizuje spotkanie modlitewne Wspólnot
(z regionu Polski południowej). Rozważając tajemnice bolesne różańca świętego na dróżkach różańcowych modlimy się we wszystkich intencjach Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

ZNAK WSPÓLNOTY: wizerunek Chrystusa Króla w koronie, z widocznym Sercem, prawa ręka uniesiona do błogosławieństwa, w lewej ręce berło. Dłonie naznaczone stygmatami.

CEL WSPÓLNOTY

a) celem Wspólnoty jest realizowanie pragnień Najświętszego Serca Jezusowego dotyczących Jego intronizacji zgodnie z przesłaniem Pana Jezusa, skierowanym do Świętej Małgorzaty Marii Alacoque, Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, a także w oparciu o Słowo Boże, nauczanie Kościoła, Encykliki papieskie (LeonXIII Annum Sacrum, Pius XI Miserentissimus Redemptor, PiusXII Haurietis aquas ), oraz w oparciu o misję o.Mateo Crawley Boevey SSCC

b) przygotowanie w jedności z hierarchią Kościoła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów z jednoczesnym uznaniem Jezusa Chrustusa naszym Królem i Panem w wymiarze osobistym rodzinnym, społecznym i narodowym. Poświęcenie się Jego Boskiemu Sercu, podjęcie wynikających z tego zobowiązań oraz życie według Dekalogu i Ewangelii.

c) wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy osobiste, rodziny, parafii i narodu poprzez cotygodniową, wspólnotowa adorację Najświętszego Sakramentu, życie w stanie łaski uświęcającej.

d) rozszerzanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach, rodzinach, parafiach, diecezji, całej Ojczyźnie i świecie w trosce o odnowę moralną i duchową Polski oraz wszystkich narodów świata.

ZADANIA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY:

* Zobowiązanie do codziennej modlitwy, częstego przystępowania do Sakramentów Świętych, a także przynajmniej raz w tygodniu w dzień powszedni do pełnego udziału we Mszy Świętej w intencji rozwoju Dzieła Intronizacji NSPJ.

* świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa, Króla Miłości w rodzinie
i środowisku, poprzez modlitwę i apostolstwo.

* propagują Intronizacje NSPJ w rodzinach

* uczestniczą w rekolekcjach tematycznych, sympozjach, dniach skupienia organizowanych przez Wspólnotę. Są apostołami Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

* uczestniczą w cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu ( termin stały uzgodniony z Ks. Proboszczem)

* uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniach modlitewno – formacyjnych z udziałem Księdza opiekuna Wspólnoty

ZASADY WSPÓLNOTY: działać w ramach parafii za zgodą i opieką Ks. proboszcza, włączając się w inicjatywy diecezjalne i ogólnopolskie uzgodnione z Krajowym Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ ks. Biskupem Januszem Mastalskim oraz Duszpasterzem Diecezjalnym.

Animator – Emilia Bazuła